Algemene voorwaarden

1. Als de container op de openbare weg moet worden geplaatst, moet de klant eerst op zijn kosten de machtiging tot PARKEREN IN DE POLITIE van zijn gemeente vragen en daar de belastingen betalen. Tijdens de plaatsing wordt de container door AZ Containers België voorzien van reglementaire tekens. Na levering is alleen de klant verantwoordelijk voor deze signalering. In geval van verdwijning (diefstal, enz.) Moet deze laatste de signalering vervangen. Als de wettelijke bewegwijzering niet voldoende is vanwege de geografische locatie, moet de klant de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de container voldoende verlicht is.

2. De container wordt op de door de klant aangegeven plaats op eigen risico afgezet. De bestuurder moet ervoor zorgen dat waar de vrachtwagen moet manoeuvreren de grond sterk genoeg is om het gewicht van de beladen vrachtwagen te dragen. De klant blijft als enige verantwoordelijk voor schade aan vloeren, trottoirs, rioolplaten en diversen. In geval van overtredingen is alleen de cliënt aansprakelijk, zowel civiel als strafrechtelijk. Eventuele onnodige verplaatsingen, bijvoorbeeld: aankomen en niet in staat zijn om de container te plaatsen of terug te nemen vanwege ruimtegebrek (22 meter) of gebrek aan gemeentelijke reservering, etc. worden gefactureerd tegen een vast tarief van € 90 exclusief btw.

3. De container is bedoeld voor niet-gevaarlijk industrieel afval en geassimileerd in overeenstemming met de geldende regionale en toekomstige besluiten. Verwijzingen naar wetgeving op de officiële website van het bevoegde ministerie en op verzoek verkrijgbaar. Zie ook onze gebruiksvoorwaarden voor elk type container. Het is daarom verboden om explosief, giftig, farmaceutisch, chemisch, medisch, organisch, corrosief, ontvlambaar, radioactief, koolwaterstof of ander gevaarlijk of besmet afval in de container te plaatsen. In het geval van het constateren van non-conformiteit van de goederen, zal de volgende procedure automatisch van toepassing zijn en deze wordt nu beschouwd als geaccepteerd door de klant: de klant wordt bevolen zijn afvalproducten op te halen in de 48 uur na verzending van de waarschuwing (per e-mail, telefoon, sms, fax of aangetekende brief). Een forfaitair bedrag van 110 € voor administratiekosten kan aan hem worden gefactureerd. Na de periode van 48 uur wordt de klant per e-mail of fax op de hoogte gebracht dat de betwiste goederen worden toevertrouwd aan een goedgekeurde koper van afvalstoffen die verantwoordelijk is voor de verwijdering ervan in overeenstemming met de geldende wetgeving. Deze service wordt aan de klant gefactureerd.

3. De bepaling van de klasse van geloosde afvalstoffen gebeurt door een acceptant. Alleen zijn indicatie zal in aanmerking worden genomen en is daarom onbetwistbaar. Dit wordt door de klant herkend.

4. De container kan niet worden geladen boven zijn geplande capaciteit (in m³ of kg / ton). Als de container boven zijn capaciteit in volume of gewicht wordt geladen, behoudt onze chauffeur zich het recht voor om de terugkeer van de container te weigeren met een verplichting voor de klant (de huurder) om alle directe en indirecte schade te dragen, boetes , boetes, diverse vergoedingen en allerlei kosten veroorzaakt door het retourneren van de conform gemaakte container. Voor elke overloop boven de randen van de container wordt een bedrag van  100,00 € per extra m³ gefactureerd. De klant, producent van afval, blijft altijd verantwoordelijk voor de aard en samenstelling van het afval dat uit zijn huis wordt verwijderd. Alle kosten die worden veroorzaakt door niet-naleving van deze clausule (transport, vernietiging en administratieve kosten met betrekking tot speciaal afval) komen uitsluitend voor rekening van de klant. Elke schade aan de container, door brand of een andere oorzaak, zal door AZ Containers België worden beoordeeld en automatisch aan de klant worden gefactureerd.

5. De bepaling van de klasse van geloosd afval wordt, indien nodig, gedaan door een acceptant. Alleen de indicatie ervan wordt in aanmerking genomen en is daarom onbetwistbaar, geaccepteerd en erkend door de klant.

6. De door ons aangegeven termijnen en deadlines (datum en tijd van levering) zijn ter informatie en bij benadering en elke wijziging of niet-naleving kan nooit aanleiding geven tot een claim voor schadevergoeding van de medecontractant (de klant).

7. De huurcontainers worden voorzien van een identificatie (sticker of andere) die in geen geval door de huurder kan worden verwijderd op straffe van schade, inbeslagname of regeling, het gehuurde materiaal (de container) zal het onderwerp van een claim, ongeacht waar deze zich bevindt.

8. Als de periode van 15 minuten voor het plaatsen / verwijderen van containers wordt overschreden, wordt een wachttijd van € 65,00 per uur aan de account toegevoegd.

9. De huidige algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene verkoop- of inkoopvoorwaarden van onze klanten.

10. Al onze facturen zijn contant betaalbaar en zonder korting. De vervaldatum vermeld op de factuur is geldig tussen de partijen. Deze vervaldag is 7 dagen tenzij anders vermeld op de factuur. In geval van niet-betaling of te late betaling is over het brutobedrag een factuur verschuldigd van 1,5% per maand. Bovendien wordt het brutobedrag van de factuur automatisch verhoogd met een vaste vergoeding van 15% met een minimum van € 30. In geval van te late betaling worden leveringen en diensten zonder voorafgaande kennisgeving opgeschort en zonder dat dit aanleiding geeft tot schadevergoeding van de medecontractant.

11. Alle verklaringen / klachten betreffende leveringen en facturen moeten binnen 8 dagen na levering of facturering schriftelijk worden ingediend en met redenen worden omkleed.

12. De op de site vermelde prijzen zijn exclusief btw,  kilometerbelasting,  gemeentelijke belastingen en exclusief Tracimat-belasting, en kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd. Onze prijzen zijn een indicatie voor de regio Brussel. Voor levering buiten het Brussels gewest, een extra € 2 per km toestaan.

13. Indien de klant een reeds geplande bestelling wil annuleren, kan hij dit doen door ons op een werkdag (maandag t/m vrijdag) een e-mail of een bericht (SMS/Whatsapp) te sturen. Bij niet-naleving van deze termijn behoudt AZ CONTAINERS BELGIUM zich het recht voor om een ​​forfaitaire schadevergoeding van 10% van de waarde van de geannuleerde bestelling te eisen, onverminderd de rechten van AZ CONTAINERS BELGIUM.

14. Elk geschil met betrekking tot een levering of factuur valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.